Statut

STATUT

Stowarzyszenia Agencji Public Relations (SAPR)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Agencji Public Relations, nazwane dalej „Stowarzyszeniem” lub „SAPR”, realizuje swoje działania na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z pózn. zm.) oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać w kontaktach z podmiotami zagranicznymi nazwy w języku angielskim: Public Relations Agencies Association (PRAA).
 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „SAPR” oraz posługiwać się logotypem.

 

§ 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zawiązane zostało na czas nieograniczony.
 3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego Członków.
 4. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 2. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Polski. Stowarzyszenie może jednak działać także poza granicami Polski, zgodnie z przepisami miejscowymi.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie ma prawo być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych przy założeniu, że cele tych organizacji są spójne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
 2. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może podejmować, tworzyć i wspierać inicjatywy lokalne, klastrowe, branżowe, edukacyjne, a także inicjować oraz przystępować do wszelkich inicjatyw, których cele są spójne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
 3. Decyzje o realizacji §4 pkt 1 i 2 powyżej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z celami Stowarzyszenia i w celu ich realizacji.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia

§ 5

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  • integracja i aktywizacja agencji public relations oraz ich pracowników współtworzących branżę usług PR w Polsce,
  • popularyzacja wiedzy w zakresie public relations,
  • propagowanie oraz rozwijanie najlepszych standardów działania w branży public relations oraz w relacjach między agencjami a jej Zleceniodawcami,
  • podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo związanych z branżą public relations,
  • promowanie oraz rozwijanie zasad etycznych rzetelnego PR,
  • umacnianie roli rzetelnego oraz etycznego public relations w procesach demokratycznych Polski,
  • ochrona praw Członków Stowarzyszenia w ramach wykonywanych przez nich działań związanych z celami Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie branży public relations w innych organizacjach, związkach, stowarzyszeniach.

 

§ 6

 1. Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
  • prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i popularyzatorskiej w obszarze public relations, w szczególności wśród odbiorców usług oraz pracowników agencji PR,
  • organizowanie i realizację przedsięwzięć dotyczących branży public relations, w tym kongresów, konferencji, szkoleń i debat,
  • utrzymywanie kontaktów z organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami państwowymi, samorządami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi,
  • budowę świadomości branży oraz odbiorców usług PR w zakresie etyki zawodowej oraz profesjonalnych standardów rzetelnego PR,
  • wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących branży public relations,
  • budowanie relacji z krajowymi oraz międzynarodowymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się public relations,
  • współpracę z różnorodnymi środowiskami zajmującymi się komunikacją społeczną i marketingową,
  • współpracę z mediami, ich przedstawicielami oraz organizacjami zajmującymi się środkami masowej komunikacji,
  • współpracę ze środowiskiem akademickim,
  • promocję polskiej branży public relations poza granicami Polski,
  • działalność wydawniczą i badawczą,
  • patronowanie wydarzeniom i publikacjom zgodnym z celami Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Nabywanie i utrata członkostwa

§ 7

 1. Rodzaje członkostwa:
  • Członek Zwyczajny,
  • Członek Branżowy,
  • Członek Wspierający,
  • Członek Honorowy.
 2. Członkiem Zwyczajnym może być wyłącznie osoba fizyczna wskazana przez Członka Branżowego (agencję) i pełniąca w tej agencji funkcję kierowniczą. Członkiem Zwyczajnym może zostać zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, o ile na stałe prowadzi działalność public relations lub pracuje w agencji public relations zarejestrowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Członkiem Zwyczajnym zostaje osoba, która:
  • złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • została przyjęta w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przez Zarząd,
  • opłaciła składkę członkowską.
 4. Członkiem Branżowym może być przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, której podstawowym celem działalności jest świadczenie usług public relations (dalej: agencja) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Członka Branżowego przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością po spełnieniu przez agencję wymogów określonych w §8 pkt 7.
 6. Członkiem Branżowym zostaje agencja, która:
  • złożyła deklarację przystąpienia do stowarzyszenia pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • przedstawiła rekomendację co najmniej dwóch klientów, dla których realizowała udokumentowane projekty z obszaru public relations w dwóch ostatnich latach,
  • wskazała osobę reprezentującą agencję w Stowarzyszeniu zgodnie z trybem i wymogami § 8 pkt 7 poniżej,
  • została przyjęta w poczet Członków Stowarzyszenia przez Zarząd.
 7. Przed przystąpieniem do Stowarzyszenia Członek Branżowy zobowiązany jest wskazać osobę ze swego kierownictwa reprezentującą agencję celem dopisania jej przez Zarząd w poczet Członków Zwyczajnych. Członek Branżowy uprawniony jest żądać od Zarządu wykreślenia Członka Zwyczajnego wpisanego z jego rekomendacji z chwilą wskazania przez danego Członka Branżowego innej osoby z kierownictwa agencji.
 8. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Stowarzyszenia przy założeniu, że chce ona wspomagać działalność statutową Stowarzyszenia poprzez zadeklarowaną pomoc doradczą, rzeczową, finansową lub aktywność na rzecz Stowarzyszenia.
 9. Członków Wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji oraz porozumienia z Zarządem określającym zakres wsparcia wskazanego w § 8 pkt 8.
 10. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła uznany wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub branży public relations.
 11. Nadanie godności Członka Honorowego następuje na wniosek Rady lub co najmniej pięciu Członków Zwyczajnych, w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością.
 12. Członkowie Branżowi, Wspierający i Honorowi nie posiadają praw wyborczych do władz Stowarzyszenia ani głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 8

Prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia

 1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  • uczestniczenia w projektach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia na zasadach określonych uchwałą Zarządu,
  • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 2. Członek Zwyczajny zobowiązany jest do:
  • aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek.
 3. Członek Wspierający i Honorowy posiada prawa określone w § 9 ust. 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek Wspierający i Honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
 5. Członek Wspierający nie uiszcza składek członkowskich, natomiast jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 6. Członek Honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich oraz aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
 7. Członek Branżowy jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 9

Kary i upomnienia

 1. Za naruszenie Statutu lub niepodporządkowanie się wobec władz Stowarzyszenia w stosunku do Członka Stowarzyszenia mogą być stosowane następujące kary:
  • upomnienie,
  • zawieszenie w prawach Członka,
  • wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 2. O upomnieniu, zawieszeniu oraz wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Rady Stowarzyszenia lub – w kolejnej instancji – do Walnego Zebrania Członków w trybie §28 Statutu.

 

§ 10

Publiczne przekazywanie opinii i oświadczeń.

 1. Do publicznego przekazywania oświadczeń lub opinii w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać na rzecz innych podmiotów informacji uzyskanych w ramach Stowarzyszenia, które nie zostały ujawnione do publicznej wiadomości przez upoważnione do tego osoby i stanowią tajemnicę Stowarzyszenia.
 3. We własnym imieniu oświadczenia i opinie w zakresie swych kompetencji może wydawać także Rada Stowarzyszenia.

 

§ 11

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
  • skreślenia z listy Członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań. W przypadku nieopłacenia przez Członka Zwyczajnego składki w danym roku kalendarzowym Zarząd zobowiązany jest wysłać przypomnienie z wezwaniem do opłacenia składki w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni. W razie braku opłacenia składki w tym terminie Zarząd dokonuje skreślenia Członka Zwyczajnego;
  • śmierci Członka Zwyczajnego, Honorowego czy Wspierającego lub – w przypadku Członka Branżowego lub Wspierającego – rozwiązania, likwidacji, upadłości, zawieszenia działalności gospodarczej albo faktycznego zaprzestania działalności gospodarczej;
  • skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu i Rady w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki zawodowej;
  • skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
  • w przypadku Członków Zwyczajnych wpisanych na wniosek Członka Branżowego na skutek uchwały Zarządu w związku ze skreśleniem Członka Branżowego z listy Członków Stowarzyszenia.
 2. O ile przyczyną skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia nie jest śmierć lub rozwiązanie Członka Stowarzyszenia, Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Członka o skreśleniu z listy Członków Stowarzyszenia, podając przyczyny skreślenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Rady Stowarzyszenia i – w kolejnej instancji – do Walnego Zebrania Członków w trybie §28, w terminie 14 dni od daty podjęcia stosownych uchwał.

 

§ 12

Zawieszenie w prawach Członka Stowarzyszenia

 1. Zawieszenie w prawach Członka następuje na skutek prośby Członka na piśmie na okres przez niego wskazany.
 2. Zawieszenie Członka jest możliwe na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy kalendarzowych od daty decyzji Zarządu Stowarzyszenia o zawieszeniu Członka.
 3. Po okresie 12 miesięcy kalendarzowych następuje przywrócenie aktywnego członkostwa Członka lub usunięcie go z listy Członków Stowarzyszenia, jeśli Członek nie zadeklaruje przedłużenia członkostwa w Stowarzyszeniu.
 4. Zawieszenie Członka Stowarzyszenia na kolejny okres jest możliwe po upływie 12 miesięcy od przywrócenia jego aktywnego członkostwa.

 

Rozdział IV

Opłaty za składkę członkowską

§ 13

 1. Okresem rozliczeniowym dla opłacanej przez Członków składki jest jeden rok kalendarzowy.
 2. Wysokość składek określa Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu, przy czym przy ustalaniu składki winna być wzięta pod uwagę konieczność realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. W ramach składki członkowskiej Członek stowarzyszenia otrzymuje:
  • licencję do używania logotypu Stowarzyszenia oraz sloganu „Członek Stowarzyszenia Agencji Public Relations” lub „Agencja jest członkiem SAPR”,
  • obecność nazwy agencji i informacji o niej na stronie internetowej SAPR,
  • dostęp do zniżek i rabatów na wydarzenia, szkolenia oraz konferencje organizowane przez Stowarzyszenie lub przy jego współudziale oraz do specjalnych stawek ustalanych przez Zarząd w innych projektach organizowanych przez SAPR,
  • dostęp do raportów i wyników badań wypracowanych przez SAPR.
 4. W przypadku wystąpienia opóźnień w płatności za składkę członkowską:
  • po miesiącu Członek otrzymywać będzie przypomnienie,
  • po upływie 30 dni od dnia skierowania do Członka przypomnienia Zarząd będzie uprawniony do skreślenia Członka.

 

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

§ 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Rada Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§ 16

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków (ZWZC) zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku.
 2. Rada Stowarzyszenia ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zebranie Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym niniejszym statutem, czyli w okresie 12 miesięcy od poprzedniego ZWZC.
 3. O terminie Walnego Zebrania Członków zawiadamia się Członków drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Członka w oświadczeniu o przystąpieniu do Stowarzyszenia, przynajmniej 21 dni przed datą Zebrania, na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany Stowarzyszeniu przez danego Członka w deklaracji członkowskiej albo też później zaktualizowany. Wraz z zawiadomieniem doręczany jest Członkom szczegółowy porządek obrad Zebrania.
 4. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia Członek Zwyczajny i Członek Branżowy mają prawo do zgłaszania dodatkowych punktów obrad, pod warunkiem przedstawienia stosownych projektów uchwał Walnego Zebrania Członków wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub elektronicznej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (NWZC) zwoływane jest przez Zarząd lub Radę w poniższych przypadkach:
  • Zarząd zwołuje NWZC w oparciu o wniosek złożony przez co najmniej 30% Członków Zwyczajnych lub Branżowych,
  • Rada zwołuje NWZC wyłącznie w przypadku stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, 
  • NWZC zwoływane jest w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i musi obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane,
  • dla Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się analogicznie postanowienia § 17 pkt 3 i pkt 4 Statutu.

§ 17

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  • określanie kierunków działania Stowarzyszenia,
  • dokonywanie wyboru organów Stowarzyszenia,
  • uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  • zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
  • udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Stowarzyszenia z wykonania powierzonych im obowiązków,
  • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Rady Stowarzyszenia,
  • ustalanie wysokości opłat członkowskich,
  • podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
  • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie jego likwidacji,
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, o ile nie są one przeznaczone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

 

§ 18

Szczegółowe postanowienia dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków

 1. O ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych (quorum).
 2. Jeżeli na zwołanym w pierwszym terminie Walnym Zebraniu Członków nie będzie można podjąć ważnej uchwały ze względu na brak wymaganego quorum, wówczas Zarząd podejmuje decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków w drugim terminie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od ustalenia pierwszego terminu. W takim przypadku uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu Członków.
 3. Każdy Członek Zwyczajny ma jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.
 4. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział również Członkowie Wspierający i Honorowi z głosem doradczym.
 5. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w przedmiotach objętych porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu, zaś w innych kwestiach tylko za zgodą wszystkich obecnych Członków Zwyczajnych, przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich Członków Zwyczajnych.
 6. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych (quorum). W przypadku braku wymaganego quorum stosuje się odpowiednio ust. § 19 pkt 2 z tym zastrzeżeniem, że uchwała w przedmiocie zmiany Statutu podejmowana jest wówczas kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych.
 7. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu, względnie inny Członek Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek Członka Zwyczajnego Przewodniczący zarządzi w danym przedmiocie tajne głosowanie lub też taki obowiązek wynika z ustawy lub Statutu.
 9. Z posiedzeń Walnego Zebrania Członków spisuje się protokół.

 

§ 19

Wybory Członków Zarządu

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z liczby od 3 do 5 Członków.
 2. Zarząd powoływany jest spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Walne Zebranie Członków wybiera w pierwszej kolejności Prezesa Zarządu, a następnie pozostałych Członków Stowarzyszenia pełniących funkcję Wiceprezesów.
 4. W każdym czasie członkowie Zarządu mogą być odwołani uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą w trybie określonym w § 20 pkt 2.
 5. W trakcie trwania kadencji Członek Zarządu może złożyć rezygnację z członkostwa w Zarządzie poprzez powiadomienie o tym Prezesa lub Wiceprezesa Rady.
 6. Kadencja Zarządu trwa dwa lata, przy czym mandat Członków Zarządu nie wygasa przed wyborem nowych Członków Zarządu poza przypadkami określonymi w § 20 pkt 4 i pkt 5.
 7. Wybory Zarządu odbywają się co dwa lata naprzemienne z wyborami Rady Stowarzyszenia.
 8. W przypadku spadku liczby Członków Zarządu poniżej 3 pozostali Członkowie Zarządu obowiązani są do zwołania w terminie 1 miesiąca Walnego Zebrania Członków celem powołania nowego Zarządu na nową kadencję. W przypadku rezygnacji wszystkich Członków Zarządu wskazane uprawnienie przysługiwać będzie Radzie Stowarzyszenia.
 9. Członek Stowarzyszenia może pełnić funkcję Prezesa Zarządu maksymalnie przez dwie dwuletnie kadencje. Liczba kadencji wiceprezesów i Członków Zarządu nie jest ograniczona.

 

§ 20

Kluczowe zadania Zarządu

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków oraz zalecenia Rady Stowarzyszenia, zarządza majątkiem i sprawami Stowarzyszenia – za wyjątkiem spraw, które zostały przekazane do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Rady Stowarzyszenia – oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z ustawy oraz Statutu przed Walnym Zebraniem Członków oraz Radą Stowarzyszenia.

 

§ 21

Szczegółowe zadania Zarządu

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • określanie strategii oraz realizowanie celów Stowarzyszenia,
  • organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
  • planowanie i realizacja projektów wynikających z przyjętej strategii działania,
  • organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • przygotowania stosownych sprawozdań, bilansów i rachunków zysków i strat Stowarzyszenia,
  • zwoływanie i przygotowanie obrad Walnego Zebrania Członków,
  • przygotowanie projektu budżetu i planu działań Stowarzyszenia,
  • ustalenie trybu płacenia składki członkowskiej,
  • podejmowanie decyzji o członkostwie w Stowarzyszeniu,
  • rozpatrywanie wniosków Członków o rozłożenie składki na raty,
  • kształtowanie opinii i poglądów Stowarzyszenia przeznaczonych do publicznego rozpowszechniania,
  • podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach,
  • prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przechowywania i przetwarzania danych osobowych Członków Stowarzyszenia,
  • powoływanie Członków Honorowych,
  • przyjmowanie w poczet Stowarzyszenia Członków Wspierających i zawieranie z nimi porozumień określonych w §8 pkt 11.

 

§ 22

Składanie oświadczeń woli

 1. Dla skuteczności oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia dotyczących:
  • zobowiązań majątkowych o wartości nieprzekraczającej 10.000 (dziesięć tysięcy) zł oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych o wartości nieprzekraczającej 10.000 (dziesięć tysięcy) zł Stowarzyszenie reprezentuje samodzielnie każdy z Członków Zarządu,
  • zobowiązań finansowych na kwotę przekraczającą 10.000 (dziesięć tysięcy) zł Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu i jeden z Członków Zarządu,
  • zobowiązań niemajątkowych Stowarzyszenie reprezentuje dwóch Członków Zarządu.

 

§ 23

Podejmowanie decyzji przez Zarząd

 1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu.
 2. W sytuacji, gdy za uchwałą lub przeciwko niej oddana zostanie równa liczba głosów, decyzja w sprawie jej przyjęcia lub odrzucenia należy do Prezesa, bez względu na liczbę Członków Zarządu.
 3. W sprawach bieżących Stowarzyszenia, w tym w szczególności w sprawach majątkowych nieprzekraczających 10.000 (dziesięć tysięcy) zł, Członkowie Zarządu mogą podejmować decyzje w sposób obiegowy i korespondencyjny (w tym pocztą elektroniczną).
 4. Z posiedzeń Zarządu, które winny odbywać się co najmniej raz na kwartał, sporządzany jest protokół.
 5. Jeżeli przepisy prawa nie nakazują innej formy odbycia posiedzenia Zarządu, posiedzenie to może odbyć się także w formie telekonferencji, a protokół z jego przebiegu może zostać sporządzony w formie elektronicznej.

 

§ 24

Rada Stowarzyszenia

 1. Członków Rady Stowarzyszenia powołuje spośród Członków Zwyczajnych oraz odwołuje Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 2. Wybory Rady odbywają się co dwa lata naprzemienne z wyborami Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Kadencja Rady trwa dwa lata, przy czym kadencja pierwszej Rady po zarejestrowaniu Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 4. Rada składa się z liczby od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 5. Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący są wybierani zwykłą większością głosów przez Członków Rady na pierwszym posiedzeniu Rady zwołanym po jej powołaniu na aktualną kadencję.
 6. Łączenie funkcji członka Rady Stowarzyszenia z funkcją Członka Zarządu jest zabronione.
 7. Uchwały Rady Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej Członków. W sytuacji, gdy za uchwałą oraz przeciwko niej oddana zostanie równa liczba głosów, decyzja w sprawie jej przyjęcia lub odrzucenia należy do Przewodniczącego lub – w przypadku jego nieobecności – do Wiceprzewodniczącego.
 8. Ewentualne odwołanie Członka Stowarzyszenia od uchwał Rady Stowarzyszenia powinno być rozpoznane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 9. W trakcie trwania kadencji Członek Rady może złożyć rezygnację z członkostwa w Radzie poprzez powiadomienie o tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

 

§ 25

Kompetencje Rady Stowarzyszenia

Do zadań Rady Stowarzyszenia należy:

 1. pełnienie funkcji Komisji Rewizyjnej,
 2. kontrola działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia,
 3. kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem przestrzegania przepisów prawnych oraz postanowień Statutu,
 4. sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności Zarządu i sprawozdania finansowego przedstawionego na Walnym Zebraniu Członków,
 5. opiniowanie w kwestii udzielenia absolutorium Zarządowi,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji, gdy nie dokona tego Zarząd zgodnie z postanowieniami Statutu,
 7. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 8. rozwiązywanie sporów wynikłych na tle nieprzestrzegania przez Członków Stowarzyszenia postanowień Statutu oraz zasad dobrych obyczajów oraz Funkcja Sądu Koleżeńskiego w trybie Rozdz. VI Statutu w sporach pomiędzy Członkami Stowarzyszenia lub między Członkami Stowarzyszenia a Zarządem,
 9. rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie zgodności lub niezgodności postępowań Członków Stowarzyszenia ze standardami branży public relations.

 

§ 26

Uzupełnienia składu Członków Rady w trakcie kadencji następują według zasad obowiązujących przy ich wyborze. Nowo powołane osoby sprawują swoją funkcję do końca bieżącej kadencji.

 

Rozdział VI

Rozwiązywanie sporów

 

§ 27

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
  • zgłaszania do Rady Stowarzyszenia zaskarżeń i wniosków o rozstrzygnięcie w kwestiach spornych z innymi Członkami lub z Zarządem Stowarzyszenia,
  • zaskarżania w pierwszej instancji do Rady Stowarzyszenia uchwały Zarządu o skreśleniu z listy Członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
  • zgłaszania w drugiej instancji orzeczeń Rady Stowarzyszenia wydanych na skutek wniesienia odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków.
 2. Sprawy sporne między Członkami oraz między Członkami a Zarządem Stowarzyszenia oraz sprawy zgodności postępowania Członków Stowarzyszenia ze Statutem Stowarzyszenia, Regulaminem oraz zasadami określonymi w standardach etycznych branży public relations rozpatruje Rada Stowarzyszenia.
 3. Postępowanie wszczynane jest na pisemny wniosek Członka Stowarzyszenia lub Zarządu.
 4. W trybie nadzwyczajnym Rada może podjąć postępowanie wyjaśniające i wydać orzeczenie także na wniosek podmiotu trzeciego niebędącego Członkiem Stowarzyszenia lub Zarządem, np. klienta Członka Stowarzyszenia lub innego interesariusza. Rada nie jest zobowiązana do rozpatrzenia takiego wniosku ani do uzasadnienia jego odrzucenia.
 5. We wniosku powinna być podana osoba wnioskodawcy, podmiot, którego dotyczą zarzuty, stawiane zarzuty oraz uzasadnienie wniosku.
 6. Członek Rady ma obowiązek wyłączyć się od rozstrzygania danej sprawy, jeżeli dotyczy ona jego bezpośrednio, podległych mu pracowników, zlecających mu pracę klientów lub członków jego rodziny.
 7. Członek Rady może złożyć pisemny wniosek (w tym e-mail) o wyłączenie od rozstrzygania danej sprawy w przypadkach innych niż wskazane w § 28 pkt 6 powyżej. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Wniosek taki rozpatruje Przewodniczący Rady, a w przypadku, gdy sam jest wnioskodawcą, Wiceprzewodniczący Rady.
 8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, jeżeli wskutek wyłączenia lub z innych powodów pozostanie mniej niż trzech Członków Rady, sprawę rozstrzyga Walne Zebranie Członków.
 9. Walne Zebranie Członków może uchwalić szczegółowy regulamin postępowania w sprawach naruszenia Statutu, standardów etycznych lub dobrych obyczajów. W przypadku braku takiego regulaminu Rada każdorazowo sama ustala reguły postępowania w zgodzie z niniejszym Statutem.
 10. W przypadku rozpatrywania przez Walne Zebranie Członków w drugiej instancji spraw określonych w § 28 pkt 6 uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów Członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków i mają charakter ostateczny.

 

Rozdział VII

Majątek Stowarzyszenia

§ 28

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

  • składek członkowskich,
  • dochodów z własnej działalności, w tym gospodarczej,
  • dochodów majątku Stowarzyszenia,
  • dotacji i subwencji,
  • spadków, zapisów i darowizn.

§ 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

  • nieruchomości,
  • ruchomości,
  • fundusze.

§ 30

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

  • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  • reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
  • działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
  • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
  • wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
  • wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
  • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
  • pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
  • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  • działalność bibliotek (PKD 91.01.A)
  • pozaszkolne formy edukacji, niesklasyfikowane gdzie indziej (PKD 85.59.B).
 1. Działalność gospodarcza prowadzona jest jako działalność uboczna i pomocnicza w stosunku do działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenie może przeznaczać tylko na cele statutowe. Dochody nie mogą być rozdysponowywane pomiędzy jego Członków.

 

§ 31

Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na rachunek bankowy.

 

§ 32

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 33 

Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania Stowarzyszenia.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 34

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
 3. Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia i zarejestrowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.